Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisdierenservice Nadia

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

HUISDIERENSERVICE NADIA: de natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

CONSUMENT: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een reservering aangaat of wil aangaan of bij ondernemer een strippenkaart koopt of wil kopen.

GASTDIER: het huisdier van de consument, waarvoor een reservering wordt/is gesloten dan wel een strippenkaart voor wordt/is gekocht.

RESERVERINSSFORMULIER: de overeenkomst tussen de ondernemer en consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

STRIPPENKAART DAGOPVANG: de kaart waarop het aantal dagen van de dagopvang afgetekend word.

STRIPPENKAART UITLAATSERVICE: de kaart waarop het aantal wandelingen afgetekend word.

VERZORGING: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

HUISVESTING: het tijdelijk ter beschikking stellen van een verblijfsplek ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

RESERVERING: de afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen dan wel verzorging aan huis tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

VACCINATIE: de op het moment van de reservering geldende vaccinatieverplichtingen, voor de hond: Hondenziekte, ziekte van Weil en Parvo-virus en voor de kat: Kattenziekte en Niesziekte, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

TITERBEPALING: Een recente titerbepaling van de dierenarts kunnen overleggen.

MACHITIGING: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijk symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting dan wel aan huis verzorgen van het gastdier.

 

Artikel 3 – Het aanbod

1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling dan wel schriftelijk/elektronisch uit.

Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:

De periode waarvoor de gevraagde reservering geldt of de gewenste strippenkaart;

De prijs en de wijze van betaling hiervan;

De in de sector vereiste vaccinaties of een titerbepaling hebben;

De gevallen waarin de huisvesting van dan wel aan huis verzorgen van het gastdier kan worden geweigerd;

De zorg van de consument om de naam van de contactpersonen en/of de eigen dierenarts/dierenarts- kliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;

De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

2. Een reserveringsformulier (schriftelijk/elektronisch aanbod) dat wordt voorzien van dagtekening en onherroepelijk is gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen en dat vergezeld wordt van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk/elektronisch een bevestiging hiervan, eventueel in de form van een factuur.

 

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt/is vastgelegd in de gesloten overeenkomst of de gewenste strippenkaart. De prijs bevat de kosten van (thuis)verzorging en/of huisvesting en/of de uitlaatservice van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier blijft dezelfde dagprijs gelden als de overeengekomen prijs voor de reeds afgesproken periode.

 

Artikel 6 – de aanbetaling bij vakantieopvang of thuisverzorging

1. Voor vakantieopvang van hond of thuisverzorging van de kat vraagt de ondernemer een aanbetaling van 50% van de totale prijs die is vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De consument is verplicht deze te betalen direct bij ondertekening van de reservering doch uiterlijk 14 dagen erna. De gedane aanbetaling is tegelijkertijd de bevestiging van de vakantieopvang dan wel thuisverzorging.

 

Artikel 7 – de betaling

1. De strippenkaart dient direct te worden afgerekend door bijschrijving op de door de ondernemer aangeven bankrekening.

2. Tenzij anders is overeengekomen vindt de betaling van het nog openstaande bedrag van de vakantieopvang of thuisverzorging plaats, direct bij het beëindigen van doch uiterlijk binnen 14 dagen na deze vakantieopvang-periode of de thuisverzorging-periode, door bijschrijving op de door de ondernemer aangeven bankrekening.

3. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft recht op 1 dag teruggaaf van de afgesproken verblijfsprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

 

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim van het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van de die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald kan tot gerechtelijke of buitenrechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 9 – De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

Bij annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling

Bij annulering tot 1 week vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de prijs.

Bij annulering binnen 1 week vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

 

Artikel 10 – Rechten en plichten van de ondernemer

1. De ondernemer verplicht zich conform de gesloten reservering gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen (thuis)verzorging, huisvesting en wandelingen te verlenen op een wijze zoals een vakbekwame ondernemer betaamt.

2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting, de (thuis)verzorging en de wandelingen van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting, (thuis)verzorging of wandelingen van het gastdier.

 

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier, aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.

2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de reservering doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in de opvang, het bewijs af te geven dat het gastdier op dat moment de in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan of van een recente titerbepaling van de dierenarts.

3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

4. De consument dient zijn huisdier opgenomen te hebben in zijn WA verzekering.

 

Artikel 12 – Ziekte van het gastdier

1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval de maatregelen te nemen die hem in de gegeven omstandigheden juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de consument.

2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersonen. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier kan dit de ondernemer niet worden toegerekend.

3. Ondernemer mag, na consultatie van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende en andere medicamenten toedienen.

4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding te maken van de met de ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval een melding gemaakt.

 

Artikel 13 – Overlijden van het gastdier

1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument, of diens contactpersonen, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, het stoffelijk overschot wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 dag naar Dierencrematorium Naarden gebracht waar door de consument, of diens contactpersonen verdere afspraken mee kunnen worden gemaakt. De kosten hiervan komen voor rekening van de consument.

2. De consument kan:

Sectie laten verrichten op zijn overleden huisdier door de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek.

Door eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren.

In beide gevallen komen de onderzoekskosten voor rekening van de consument.

3. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijk overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.

 

Artikel 14 – De gevolgen van het niet nakomen van de reservering

1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de reservering overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij Huisdierenservice Nadia meldt is de ondernemer:

niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden.

gerechtigd om100% van de overeengekomen prijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.

2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de overeengekomen verblijfsperiode ophaalt bij Huisdierenservice Nadia, zal de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschied per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de door de consument aangewezen contactpersonen. Wanneer de consument dan wel de aangewezen contactpersonen binnen 2 weken na dagtekening van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke verblijfskosten (d.w.z. incl. de periode van verlenging) te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

3. Voor het geval dat er bij Huisdierenservice Nadia geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de consument zich op de in de reservering overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het huisdier geregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gebracht.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

2. De ondernemer is tegenover de consument (volgens de wet) niet aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan derden.   

3. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersonen in geval van onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk waarschuwen.

4. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

5. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument bij Huisdierenservice Nadia achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

6. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond

7. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond, als deze tijdens het wandelen onder professioneel toezicht en bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten wordt in losloopgebieden

 

Artikel 16 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk/elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de reservering worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

 

 

 

 

Openingstijden

 

  • ma t/m vr 09:00 - 17:00

 

 

  • weekend en feestdagen gesloten

Contact

 

 

  • 9431 HP Westerbork

 

  • +316 276 182 92

 

  • info@huisdierenservice-nadia